Електронни преписки

Сподели

1 Август 2019 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор“

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

4 Юли 2019 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на телевизори, електрически уреди и озвучителна техника за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни ..“.

Тръжна документация

Други документи

31 Май 2019 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

17 Май 2019 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни ....“.

Тръжна документация

Други документи

15 Април 2019 г.
„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и ..............“

Тръжна документация

Други документи

29 Март 2019 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Върховна ....“

Тръжна документация

Други документи