Електронни преписки

Сподели

10 Август 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на ПРБ по обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги; 2.Стационарни телефонни услуги; 3. Интернет и IP свързаност"

Тръжна документация

Други документи

3 Август 2018 г.
Открита процедура с предмет:„Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при пътувания в страната и в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.
26 Юни 2018 г.
Процедура публично състезание с предмет: „Услуги по отпечатване по следните три самостоятелно обособени позиции"

Тръжна документация

25 Юни 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на телефонна централа за нуждите на Национална следствена служба"

Тръжна документация

Други документи

7 Юни 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор .... “
15 Май 2018 г.
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“........."

Други документи

Тръжна документация

Разяснения