10 Август 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на ПРБ по обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги; 2.Стационарни телефонни услуги; 3. Интернет и IP свързаност"

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-955/10.08.2018г.

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България по три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги; 2. Стационарни телефонни услуги; 3. Интернет и IP свързаност“

Обявление за поръчка 862299 - линк към РОП

Решение за откриване на процедура 862298 - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

Тръжна документация

Други документи