Съгласно изискванията на чл.93 от Закона за публичните финанси и в съответствие с Указанията  на ПВСС за

изпълнението на бюджета на съдебната власт, второстепенните разпоредители с бюджет, публикуват на интернет страницата си

утвърден и разпределен по основни направления разходи

Бюджет за 2024г.

Бюджет за 2023 г.