Междуведомствени

Меморандум за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Асоциацията на банките в България от 13.11.2019 г. 

Споразумение - АТБ

Инструкция № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Инструкция № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и ПРБ

Споразумение между ПРБ и Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), № И-184 от 18.04.2013 г.

Споразумение-АПр. / 385.5 KB

Споразумениe за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата на РБ и ПРБ, Изх. № 134 от 21.01.2014 г. (Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между ПРБ и Сметната палата, № 176 от 03.07.2007 г. - отм. със Споразумение № 176/2007)

Споразумение-СП / 205.6 KB   Споразумение-СП_отм. / 289.8 KB

Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Комисията за финансов надзор, № И-772 от 23.06.2014 г.

Споразумение-КФН / 230.2 KB

Споразумение за сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация между Прокуратурата на Република България и Държавната агенция за закрила на детето, № 960 от 01.08.2014 г.

Споразумение-ДАЗД / 222.8 KB

Споразумение за сътрудничество между НИП, МВР, ПРБ и ДАНС, № И-1216 от 25.09.2014 г.

Споразумение-НИП-МВР-ДАНС / 126.1 KB

Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на здравеопазването, № І-425 от 20.03.2015 г.

Споразумение-МЗ / 1.4 MB

Споразумение за сътрудничество между Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в РБ, създадена от ВСС, и Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в РБ при ПРБ, подписано в гр. София на 16.03.2016 г.

Споразумение-НСМ-НПМ / 177.1 KB

Споразумение за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Агенцията за държавна финансова инспекция, Изх. №  I-33 от 13.01.2017 г. (Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между ПРБ и АДФИ, Изх. № 383 от 20.10.2011 г. - отм. със Споразумение № I-33/2017 г.)

Споразумение-АДФИ / 251.5 KB   Споразумение-АДФИ_отм. / 7.3 MB