РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ, на основание чл. 343, ал. 1 от ЗСВ, чл. 90, ал. 2 и чл. 94 от Кодекса на труда, чл. 93, ал. 1 и чл. 94 от ПАПРБ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ, при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Научи повече

Светослав Великов встъпи в длъжност „Заместник на административния ръководител, заместник районен прокурор“

Научи повече

ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА –РУСЕ РАЗКРИТИ И ЗАДЪРЖАНИ ИЗМАМНИЦИ

Научи повече

Във връзка с информация за упражнено насилие над лице.

Научи повече

Новини