ЗАПОВЕД

№ РД-06-61

Гр. Русе, 10.03.2020 год.

Яна ИЛИЕВА – Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, на основание чл. 140 от Закона за съдебната власт, във връзка с т. ІІІ от Заповед № РД-04-84/09.03.2020 год. на Главния прокурор и препоръки на Министерство на здравеопазването на Република България, с оглед превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19),

 РАЗПОРЕЖДАМ:

ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО разпоредбите на Министерство на здравеопазването, дадени с оглед превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19) в Районна прокуратура – Русе, относно:

-         Ежедневно и многократно да се почистват работните помещения и прилежащите общи части на сградата с дезинфекциращи препарати.

-         Да се осигурят предпазни маски, ръкавици и дезинфекциращ гел за ръце за съдебните служители, които работят интензивно с граждани;

-         С цел намаляване на контактите да се укаже на гражданите за възможността за подаване на жалби и сигнали по електронен път, както и извършване на справки по преписки по телефона.

-         Да се преустановят всички служебни мероприятия, събирания, прием на граждани, и други – до последващо нареждане.

Нареждам тази заповед да се впише в заповедната книга на Районна прокуратура – Русе.

Копие от заповедта да се изпрати на всички магистрати и съдебни служители от Районна прокуратура – Русе, както и да се оповести на интернет – страницата на Районна прокуратура – Русе.

 

                              Административен ръководител -

         Районен прокурор: ……./п/…...….

                                                                                                                (Яна Илиева)