№ по ред  Входящ номер  Имена на служителя  Длъжност  Декларация за интереси 
1 13/07.07.2018 Валерия Калчева Съдебен администратор Декларация
2 5/02.07.2018 Надежда Стефанова Административен секретар Декларация
3 1/16.06.2018 Татяна Стефанова Главен счетоводител Декларация
4 3/22.06.2018 Ралица Атанасова Старши специалист - счетоводител и касиер Декларация
5 6/03.07.2018 Владислав Минчев Системен администратор Декларация
6 14/09.07.2018 Галина Георгиева Завеждащ служба Декларация
7 19/10.07.2018 Гицка Илиева Съдебен деловодител Декларация
8 11/06.07.2018 Велислава Памукчиева Съдебен деловодител Декларация
9 4/25.06.2018 Светлана Станчева Съдебен деловодител Декларация
10 15/09.07.2018 Владислава Пенчева Съдебен деловодител Декларация
11 8/05.07.2018 Ирена Цветкова Съдебен деловодител Декларация
12 7/03.07.2018 Светлана Пишева Съдебен деловодител Декларация
13 22/13.07.2018 Антоанета Илиева Съдебен деловодител Декларация
14 21/12.07.2018 Ваня Манолова Съдебен деловодител Декларация
15 23/13.07.2018 Татяна Георгиева Съдебен деловодител Декларация
16 20/12.07.2018 Лилия Лозанова Съдебен деловодител Декларация
17 12/06.07.2018 Ралица Драгомирова Съдебен деловодител Декларация
18 18/09.07.2018 Силвия Лазарова Съдебен деловодител Декларация
19 10/06.07.2018 Даниела Венкова Съдебен деловодител Декларация
20 9/05.07.2018 Димитър Савов Шофьор-призовкар Декларация
21 2/19.06.2018 Красимир Цанев Призовкар Декларация
22 17/09.07.2018 Стефка Климова Куриер Декларация
23 16/09.07.2018 Гергана Добрева Чистач Декларация

№ по ред  Контролен номер  Имена на служителя  Длъжност  Декларация за интереси 
1 3354A97F Валерия Калчева Съдебен администратор Декларация
2 53343261 Надежда Стефанова Административен секретар Декларация
3 A7CA4D61 Татяна Стефанова Главен счетоводител Декларация
4 C0B4EB08 Ралица Атанасова Старши специалист - счетоводител и касиер Декларация
5 06464901 Владислав Минчев Системен администратор Декларация
6 9C9C237B Галина Георгиева Завеждащ служба Декларация
7 63D0FA74 Гицка Илиева Съдебен деловодител Декларация
8 A3DDC346 Велислава Памукчиева Съдебен деловодител Декларация
9 E50049D1 Светлана Станчева Съдебен деловодител Декларация
10 851C680F Владислава Пенчева Съдебен деловодител Декларация
11 8DCC4B30 Ирена Цветкова Съдебен деловодител Декларация
12 AD821F07 Светлана Пишева Съдебен деловодител Декларация
13 8E7ACD2D Антоанета Илиева Съдебен деловодител Декларация
14 56554EAD Ваня Манолова Съдебен деловодител Декларация
15 20465D3A Татяна Георгиева Съдебен деловодител Декларация
16 EFB68114 Лилия Лозанова Съдебен деловодител Декларация
17 97C0434F Ралица Драгомирова Съдебен деловодител Декларация
18 F6A8AC88 Силвия Лазарова Съдебен деловодител Декларация
19 BAD6EE0D Даниела Венкова Съдебен деловодител Декларация

ЗАБЕЛЕЖКА: В Районна прокуратура - Русе всички съдебни служители са подали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок.
.