О Б Я В Я В А процедура на подбор по документи и събеседване за ½ / половин/ щатна бройка за длъжността „куриер 1/2” в Районна прокуратура гр. Шумен

Научи повече

О Б Я В Я В А конкурс  по документи и събеседване  за  1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен архивар”  в  Районна   прокуратура  гр. Шумен, по чл. 67, ал. 1 , т. 1 от КТ

Научи повече

К Л А С И Р А Н Е от КОНКУРС за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“

Научи повече

П Р О Т О К О Л от КОНКУРС за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ резултати от третия етап в конкурса

Научи повече

Новини