Информация за граждани

Администрация на РП - гр. Шумен се ръководи от Административният ръководител - районен прокурор на прокуратурата и дейността й се организира от съдебен администратор.

Съдебен администратор - е пряко подчинен на Административния ръководител на РП-гр. Шумен и го подпомага при изпълнение на функциите му, осъществява, организация и контрол при изпълнение на задълженията на съдебните служители в прокуратурата. 


Администрацията на РП - гр. Шумен е обща и специализирана.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на Административният ръководител. Общата администрация създава условия за работата на прокурорите и извършва техническите дейности по административно обслужване.

 Специализираната администрация подпомага прокурорите и при осъществяване на техните правомощия.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Служителите от специализирана администрация въвеждат данни в Унифицираната информационна система на ПРБ относно всички преписки, досъдебни производства и относно цялата входяща и изходяща кореспонденция на прокуратурата, както и извеждат справочната информация от унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България. В нея се  включват следните длъжности

1.Завеждащ служба „Регистратура и деловодство“ - приема, описва  изпраща входящи и изходящи документи, организира, координира и поддържа функционалността на службата.

2.Съдебните деловодители, приемат и регистрира входящата кореспонденция свързана с образувани преписки и досъдебните производства;

- Извършват справки по движението на преписки и  досъдебни производства .
- Предоставяне на заверени копия от актове на прокурора на  страните и техните пълномощници.

3. Съдебен секретар - подпомага дейността на прокурорите, извършва компютърна обработка, машинопис, изготвя удостоверения, служебни бележки и други книжа.

Работното време на съдебните служители е от 8,30 до 17,00 ч. с половин час обедна почивка. Съдебните служители, обслужващи граждани и адвокати, почивката е съобразно график, осигуряващ постоянно присъствие на служител в съответната канцелария.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ - на районна прокуратура – гр. Шумен осъществява дейността си в следните основни направления:

1. финансово-стопанска дейност;

2. човешки ресурси;

3. техническо обслужване.

 

Администрацията на РП- гр. Шумен осъществява своята дейност в интерес на обществото и съдебната власт и в съответствие с Конституцията на РБ, Закона за съдебната власт и с другите нормативни актове. Служителите от администрацията на прокуратурата осъществяват своята дейност при спазване на следните принципи:

1. законност;

2. отговорност;

3. ефективност;

4. стриктно изпълнение на служебните задължения;

5. обективност и безпристрастност.