ОБРАЗЕЦ на заявление по чл. 16, ал. 1 - Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ на декларация по чл. 16, ал. 2, б. "а" - Приложение № 2

ОБРАЗЦИ на регистри по чл.34 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди