Обществени консултации

Инструкция за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

(публикувана за обществени консултации на 09.08.2018 г., срок за предоставяне на становища - 14 дни от публикуване на проекта; e-mail: [email protected])

Проект на Инструкция  Проект на Мотиви към инструкцията

Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

(публикувана за обществени консултации на 10.07.2018 г; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: [email protected])

По проекта, публикуван по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в срока за обществени консултации не са постъпили предложения, становища и възражения.

Проект на инструкция

Приложение към чл. 12

Мотиви към проект на инструкция

Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи

(публикуванa за обществени консултации на 20.03.2018 г; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: [email protected])

Проект на Инструкция

Приложение № 1, съгласно чл. 12 от проекта

Доклад на междуведомствената работна група до главния прокурор и министъра на отбраната