Вътрешни

Правила за медийна комуникация в системата на ПРБ

 

Заповед РД-02-22 и Правила за прием на граждани в Прокуратурата на Република България

 

Заповед № РД-02-19 - Изменение и допълнение в Указанието за дейността на прокуратурата по надзор върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки

 

Актуална информация за правата на пострадали от трафик на хора лица, публикувана съгласно Указание за организация на работата на ПРБ по преписки и досъдебни производства, образувани за трафик на хора

 

Заповед за утвърждаване на Методически насоки по някои въпроси на наказателното производство за престъпления по чл. 342, ал. 3 и чл. 343, ал.1, б "в", ал. 3 и ал. 4 НК

 

Заповед за утвърждаване на Указание за организация на работата на ПРБ по преписки и досъдебни производства, образувани за трафик на хора

 

Правила за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на Република България, утвърдени със Заповед № РД-02-23 от 13.09.2021 г.

 

Заповед № РД-04-163 от 10.06.2022 г. за създаване на вътрешна организация в ПРБ за работа при сезиране и решения на Европейския съд по правата на човека

 

Указание за организация на дейността на ПРБ по преписки и дела, свързани с престъпления, които засягат финансовите интереси на ЕС, и за взаимодействието с ЕП, утвърдено със Заповед № РД-02-01 от 09.02.2022 г.

 

Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждане на избори и референдуми

 

_

Заповед Nо РД - 02-13 от 19.06.2018г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

 

_

Приложение 1 - Формуляр - пострадал от домашно насилие

Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие

 

_

Указание относно прилагането на чл. 145, ал. 2 ЗСВ (Нова, ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 62/2016 г.)

 

_

Указание по приложението на Решение № 4/16.03.2017 г. на Конституционния съд (к. д. № 16/2016 г.)

 

_

Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми

 

_

Правила за актовете относно дейността на прокуратурата (чл. 138, т. 4 ЗСВ)

 

_

Правила на националната прокурорска мрежа за международното правно сътрудничество в Република България

 

_

Правила за обучение и повишаване на квалификацията в системата на ПРБ

 

_

Правила за обучение и повишаване на квалификацията на съдебните служители в системата на ПРБ

 

_

Правила за създаване, съхраняване и използване на материали от Видеоархива на НСЛС

 

_

Заповед относно реда за регистриране на протоколите за уведомяване на пострадалите от престъпления за техните права, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

 

_

План за действие за изпълнение на препоръките по Независимия анализ на прокуратурата

Декларации по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър подадени декларации по чл.35,ал.1.т.2

Декларации по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ