Методически насоки с Изх. № I-1242 от 2018 г. на главния прокурор за работа по преписки и дела за престъпления по чл. 278г, чл. 278д и по чл. 325а – 325в НК относно гарантиране на стандартите за осигуряване на защита и за хуманно отношение към животните

Методически насоки за работа по преписки и дела за престъпления по чл. 278г, чл. 278д и по чл. 325а – 325в НК

Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в ПРБ

Заповед Nо РД - 02-13 от 19.06.2018г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Регламент ЕС 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г.

Регламент ЕС 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г.

Заповед № РД-02-09/30.04.2018 г. Относно: Утвърждаване на Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие

Заповед № РД-02-09/30.04.2018 г. на Главния прокурор

Указание относно прилагането на чл. 145, ал. 2 ЗСВ (Нова, ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 62/2016 г.)

Указание - чл. 145, ал. 2 ЗСВ / 350.7 KB

Указание за специален надзор (консолидирана версия)

Указание за специален надзор / 283.2 KB

Указание по приложението на Решение № 4/16.03.2017 г. на Конституционния съд (к. д. № 16/2016 г.)

Указание по приложението на Решение № 4_2017 г. на КС / 111.5 KB

Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми

Указания-избори и референдуми / 4.7 MB

Указание за участието на прокурорите в административни дела по преценка, когато се налага от важен държавен или обществен интерес (консолидирана версия)

Указание - участвие в административни дела / 267.5 KB

Указание относно процедурата по провеждането на предизборната кампания на кандидатите за членове на професионалните квоти във ВСС

Указание-предизборна кампания, членове ВСС / 124.9 KB

Правила за актовете относно дейността на прокуратурата (чл. 138, т. 4 ЗСВ)

Правила - актове, дейност ПРБ / 505.5 KB

Правила за работа на националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в Република България

Правила - национална прокурорска мрежа / 57.1 KB

Правила за обучение и повишаване на квалификацията в системата на ПРБ

Правила-обучение, квалификация ПРБ / 222.7 KB

Правила за обучение и повишаване на квалификацията на съдебните служители в системата на ПРБ

Правила - обучение и квалификация, съдебни служители / 352.1 KB

Правила за медийна комуникация в системата на ПРБ

Правила - медийна комуникация / 368.3 KB

Правила за създаване, съхраняване и използване на материали от Видеоархива на Националната следствена служба

Правила - видеоархив, НСлС / 841.0 KB

Методически насоки и практическа информация относно статута на почетните (нещатни) консулски длъжностни лица на други държави, изпълняващи функции на територията на Република България

Методически насоки - почетни (нещатни) консули / 704.0 KB

Заповед относно реда за регистриране на протоколите за уведомяване на пострадалите от престъпления за техните права, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

З-РД-04-436_2016-протоколи за пострадали / 122.7 KB

План за действие за изпълнение на препоръките по Независимия анализ на прокуратурата - 20.02.2017 г.

План за действие по Независимия анализ / 4.3 MB