Указание за организационно и методическо подпомагане за преодоляване на възникнали затруднения в прокурорската практика при провеждането на наказателни производства, свързани с управление на превозно средство след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози

Правила за медийна комуникация в системата на ПРБ

Заповед РД-02-22 и Правила за прием на граждани в Прокуратурата на Република България

Заповед № РД-02-19 - Изменение и допълнение в Указанието за дейността на прокуратурата по надзор върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки

Указание за дейността на прокуратурата по надзор върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки

Актуална информация за правата на пострадали от трафик на хора лица, публикувана съгласно Указание за организация на работата на ПРБ по преписки и досъдебни производства, образувани за трафик на хора

Заповед за утвърждаване на Методически насоки по някои въпроси на наказателното производство за престъпления по чл. 342, ал. 3 и чл. 343, ал.1, б "в", ал. 3 и ал. 4 НК

Заповед за утвърждаване на Указание за организация на работата на ПРБ по преписки и досъдебни производства, образувани за трафик на хора

Правила за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на Република България, утвърдени със Заповед № РД-02-23 от 13.09.2021 г.

Заповед № РД-04-163 от 10.06.2022 г. за създаване на вътрешна организация в ПРБ за работа при сезиране и решения на Европейския съд по правата на човека

Указание за организация на дейността на ПРБ по преписки и дела, свързани с престъпления, които засягат финансовите интереси на ЕС, и за взаимодействието с ЕП, утвърдено със Заповед № РД-02-01 от 09.02.2022 г.

Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждане на избори и референдуми

Заповед Nо РД - 02-13 от 19.06.2018г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение 1 - Формуляр - пострадал от домашно насилие

Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие

Указание относно прилагането на чл. 145, ал. 2 ЗСВ (Нова, ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 62/2016 г.)

Указание по приложението на Решение № 4/16.03.2017 г. на Конституционния съд (к. д. № 16/2016 г.)

Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми

Правила за актовете относно дейността на прокуратурата (чл. 138, т. 4 ЗСВ)

Правила на националната прокурорска мрежа за международното правно сътрудничество в Република България

Правила за обучение и повишаване на квалификацията в системата на ПРБ

Правила за обучение и повишаване на квалификацията на съдебните служители в системата на ПРБ

Правила за създаване, съхраняване и използване на материали от Видеоархива на НСЛС

Заповед относно реда за регистриране на протоколите за уведомяване на пострадалите от престъпления за техните права, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

План за действие за изпълнение на препоръките по Независимия анализ на прокуратурата

Декларации по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър подадени декларации по чл.35,ал.1.т.2

Декларации по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ