Предявяване за плащане на изпълнителен лист за вземане срещу Прокуратурата на РБ

Съгласно въведените със Заповед № 5942/15.12.2014 г. на главния секретар на Администрацията на главния прокурор процедури за финансово управление и контрол, предявяването на изпълнителен лист за плащане на Прокуратурата на Република България се извършва като се подават следните документи:

Предявяване за плащане на изпълнителен лист за вземане срещу Прокуратурата на Република България:

Съгласно въведените със Заповед № 5942/15.12.2014 г. на главния секретар на Администрацията на главния прокурор процедури за финансово управление и контрол, предявяването на изпълнителен лист за плащане на Прокуратурата на Република България се извършва като се подават следните документи:

Заявление за плащане на сумите по изпълнителния лист, към което се прилагат:

- Изпълнителен лист;

- Нотариално заверено изрично пълномощно в оригинал или заверено от адвокат копие, когато е направено искане сумата по изпълнителния лист да се получи от друго (трето) лице.

 

Заявлението трябва да съдържа:

- адрес за кореспонденция;

- номер и титуляр на банкова сметка/заверено копие на банково удостоверение;

- подпис на заявителя.