Информационен център

Информационен център за работа с граждани

1061 София, бул. "Витоша" №2 стая 79, партер
тел.:  02/986 76 71

Във връзка с обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение на територията на Република България за времето от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. Информационният център на ПРБ и служба "Регистратура" на ВАП ще работят с граждани от 10.00 ч. до 11.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.00 ч.

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.


В Информационния център на прокуратурата можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение от СГП за наличие на досъдебни производства.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства във всички прокуратури, но само по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

 3. Да получите информация за:

  • структурата и правомощията на прокуратурата;
  • реда за упражняване на законови права, когато това е свързано с дейността на прокуратурата;
  • местонахождението на различните прокуратури в София и страната, в които по закон може да упражните правата си;
  • точното местонахождение на различните регистратури или деловодства, където може да получите определена услуга;
  • точния ред за достъп до преписки и дела;
  • дежурен прокурор и начина за връзка с него.

 4. Да получите образци на най-често подаваните молби и жалби.

В Информационния център не можете да получите правна консултация!