Информационен център за работа с граждани

1061 София, бул. "Витоша" №2 стая 79, партер
тел.: 986 76 71

Центърът работи от 8.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.


В Информационния център на прокуратурата можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение от СГП за наличие на досъдебни производства.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства във всички прокуратури, но само по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

 3. Да получите информация за:

  • структурата и правомощията на прокуратурата;
  • реда за упражняване на законови права, когато това е свързано с дейността на прокуратурата;
  • местонахождението на различните прокуратури в София и страната, в които по закон може да упражните правата си;
  • точното местонахождение на различните регистратури или деловодства, където може да получите определена услуга;
  • точния ред за достъп до преписки и дела;
  • дежурен прокурор и начина за връзка с него.

 4. Да получите образци на най-често подаваните молби и жалби.

В Информационния център не можете да получите правна консултация!