Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на регионална среща на главните прокурори от Балканския регион“

Електронна преписка № ОПИ - 446/12.06.2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на регионална среща на главните прокурори от Балканския регион“

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към АОП

 

Тръжна документация

Други документи