28 Февруари 2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 197/28.02.2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков“

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за изменение - линк към АОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП