Събиране на оферти с обява с предмет: "Отпечатване на дневници, книги, регистри, пликове с лого, папки и други материали за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор"

Електронна преписка № ОПИ-327/21.04.2020 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: "Отпечатване на дневници, книги, регистри, пликове с лого, папки и други материали за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор"

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП

Тръжна документация

Други документи