Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор и учебните и почивни бази на ПРБ“