Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на офис и мебелно обзавеждане по три обособени позиции:

Електронна преписка № ОПИ-418/02.06.2020г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на офис и мебелно обзавеждане по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 –„Доставка на архивни стелажи“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“ и Обособена позиция № 3 – „Доставка на матраци“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за приключен договор - линк към РОП

Обявление за приключен договор - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

 

Документация

Тръжна документация

Разяснения

Други документи