Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор”