Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по три обособени позиции:

Електронна преписка № ОПИ - 437/09.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди; Обособена позиция № 3: Доставка на кафе машини“.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Тръжна документация

Други документи