Събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Извършване на строителни работи – пети.....“

Електронна преписка № ОПИ-356/04.05.2020 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Тръжна документация

Други документи