Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в АГП, ВКП, ВАП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор“

Електронна преписка № ОПИ - 436/09.06.2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в АГП, ВКП, ВАП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор“

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Тръжна документация

Други документи