Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на Прокуратура на Република България, разделена по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка ...“.

Електронна преписка № ОПИ-430/05.06.2020г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на Прокуратура на Република България, разделена по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позиция № 2 - „Доставка на TEMPEST компютърни конфигурации и TEMPEST принтери“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация

Разяснения

Други документи