Електронни преписки

Сподели

5 Септември 2017 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България: Доставка на уред за визуален и спектрален анализ на документи окомплектован със стереомикроскоп..

Други документи

Тръжна документация

4 Септември 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер“ и
7 Август 2017 г.
Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на мебели за ПД „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна“.

Други документи

Разяснения

7 Август 2017 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на микробуси с повишена проходимост, за нуждите на Прокуратура на Република България"
28 Юли 2017 г.
Процедура публично състезание с предмет „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор..

Други документи

Разяснения

21 Юни 2017 г.
Открита процедура с предмет: „Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани.“, със следните три самостоят

Други документи

Тръжна документация

Разяснения

26 Май 2017 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“ с три самостоятелно обособени.."

Други документи

Тръжна документация

Разяснения

25 Май 2017 г.
Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане, по 4 (четири) обособени позиции: ........“

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

4 Май 2017 г.
Публично състезание с предмет: "Осигуряване на логистика при реализиране на предвидените в Дейност 1 обучения, както и при провеждане и участие в публични обсъждания, конференции, работни срещи и други мероприятия за изпълнение на проекта"

Тръжна документация

Други документи