21 Юни 2017 г.

Открита процедура с предмет: „Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани.“, със следните три самостоят

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-758 от 21.06.2017 г.

„Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани.“, със следните три самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Въвеждане на електронен документооборот в Прокуратурата на РБ“; Обособена позиция № 2:   „Предоставяне на електронни услуги за граждани, фирми, държавни институции и Единната информационна система за противодействие на престъпността“; Обособена позиция № 3:  „Надграждане на хранилището на данни и справочната подсистема на УИС-2 и осигуряване на възможност за предоставяне на отворени данни“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за поръчката - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВЕС

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 86 - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 87 - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 85 - линк към АОП

Други документи

Тръжна документация

Разяснения