Електронни преписки

Сподели

1 Март 2016 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на електро-дизелови генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. Бяла и УЦ „Трендафила“, ПП Витоша“
24 Февруари 2016 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на подбор и селекция на прокурори с лидерски потенциал и анализ на обучителните потребности на селектираните кандидати, изработване на програма за развитие

Тръжна документация

Други документи

17 Февруари 2016 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен проку