Електронни преписки

Сподели

6 Август 2015 г.
Публична покана с предмет: „Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер и Обособена позиция № 2: Обновяване и а
29 Юли 2015 г.
Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:„Доставка на копирна хартия по спецификация за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебните бази на ПРБ и БЗ при главния прокурор
23 Юли 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на Прокуратура на Република България“
20 Юли 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съвместими консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и БЗ към главния прокурор

Тръжна документация

Други документи

3 Юли 2015 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на гла

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

2 Юли 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика при реализиране на дейности по проект „Подобряване на методите за разследване и институционално сътрудничество за противодействие на измамите, свързани с ДДС“