Електронни преписки

Сподели

26 Февруари 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, по две обособени позиции

Тръжна документация

Други документи

17 Февруари 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на 88 броя автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България

Тръжна документация

Други документи

19 Декември 2014 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по две обособени позиции

Тръжна документация

Други документи

11 Ноември 2014 г.
Публична покана № 9035882 с предмет „Доставка на мебели за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, по следните три самостоятелно обособени позиции:

Тръжна документация

Други документи

4 Ноември 2014 г.
Публична покана № 9035547 "Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Прокуратура на Република България, по спецификация, при следните три самостоятелно обособени позиции"

Тръжна документация

Други документи