Електронни преписки

Сподели

22 Април 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на мебели за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро позащита при главния прокурор и учебните и почивните бази на ПРБ по 6 обособени позиции

Тръжна документация

Други документи

17 Април 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България по три самостоятелно обособени позиции“

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

14 Април 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебните бази на ПРБ и Бюро по защита към главния прокурор

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

27 Март 2015 г.
Публична покана по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на външни гуми и джанти за автомобили обслужващи ВКП, ВАП, АГП,НСЛС и Бюро по защита при главния прокурор, по две обособени позиции
27 Март 2015 г.
Публична покана по реда на глава 8а от Закона за обществените прочъки, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) НА ОБЕКТ ПОЧИВНА БАЗА „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ГР. ВАРНА, К.К. „СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“
20 Март 2015 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: ОТПЕЧАТВАНЕ НА ДНЕВНИЦИ, КНИГИ, РЕГИСТРИ, ПЛИКОВЕ С ЛОГО, ПАПКИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГП, ВКП,ВАП,НСЛС И БЮРО ПО ЗАЩИТА ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
18 Март 2015 г.
Публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:„Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказат