Електронни преписки

Сподели

27 Април 2017 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България”
27 Април 2017 г.
Процедура публично състезание с предмет „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална Следствена Служба“
24 Април 2017 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции:

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

28 Февруари 2017 г.
Обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет:„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, предоставени на Прокуратура на Република България, за нуждите на Админис
17 Февруари 2017 г.
„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по