24 Април 2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции:

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-533/24.04.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позиция № 2 „Доставка на сървъри и сървърни части”; Обособена позиция № 3 „Доставка на дисков масив“; Обособена позиция № 4 „Доставка на ТЕМПЕСТ компютърни конфигурации и принтери“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор № 59 от 23.08.2017 г, за обществена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор № 60 от 23.08.2017 г, за обществена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор № 61 от 23.08.2017 г, за обществена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор № 56 от 09.08.2017 г, за обществена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация

Разяснения

Други документи