Електронни преписки

Сподели

8 Май 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване...“

Други документи

Тръжна документация

Разяснения

17 Април 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на ПРБ по три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги, 2. Стационарни телефонни услуги, 3. Интернет и IP свързаност“
13 Април 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България"

Други документи

Тръжна документация

27 Март 2018 г.
„Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, БЗ, учебните и почивните бази на ПРБ по две обособени позиции:
21 Февруари 2018 г.
„Доставка на гуми и джанти за служебни МПС, обслужващи ВАП, ВКП, НСлС, АГП, БЗ при ГП, УБ„Цигов чарк“ и ПД „Изгрев"
20 Февруари 2018 г.
Процедура чрез публично състезание с предмет: „Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол“ по обособени позиции, както следва: Обособена