Електронни преписки

Сподели

28 Март 2019 г.
Процедура „Публично състезание“ с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“
21 Февруари 2019 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България“

Тръжна документация

Други документи

4 Февруари 2019 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, ...

Други документи

Тръжна документация

26 Октомври 2018 г.
Публично състезание „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

16 Октомври 2018 г.
Публично състезание "Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: ОП № 1: Доставка на телевизори; ОП № 2: Доставка на електродомакински уреди

Тръжна документация

Други документи