7 Март 2019 г.

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти на територията на гр. София, предоставени на Прокуратура на Република България“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-272/07.03.2019г.

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС