21 Декември 2018 г.

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлгане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1412/21.12.2018 г.

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлгане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП