Електронни преписки

Сподели

9 Октомври 2019 г.
Открита процеедура с предмет: Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 4 (четири) обособени позиции ...

Други документи

Тръжна документация

Разяснения

14 Август 2019 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите...

Тръжна документация

Други документи

12 Август 2019 г.
„Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на нови леки автомобили“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на пътнически микробуси“

Тръжна документация

Други документи