29 Август 2019 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни .....“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-706/29.08.2019 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП