30 Септември 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-744/30.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП