12 Август 2019 г.

„Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на нови леки автомобили“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на пътнически микробуси“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-679/12.08.2019г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на нови леки автомобили“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на пътнически микробуси“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация

Други документи