Електронни преписки

Сподели

9 Октомври 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, ....

Други документи

Тръжна документация

9 Октомври 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, ...
14 Септември 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС.......“

Тръжна документация

Други документи

15 Август 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба“

Други документи

Документация

Тръжна документация

Разяснения