14 Септември 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС.......“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1062/14.09.2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор“

Обявление за поръчка 867691 - линк към РОП

Решение за откриване на процедура 867690 - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация

Други документи