9 Октомври 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, ....

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1183/09.10.2018 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република България“

Други документи

Тръжна документация