14 Септември 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура,.....“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1063/14.09.2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България и Бюро по защита при главния прокурор по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности; Обособена позиция № 2 – Доставка на копирна хартия“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към РОП