15 Август 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-963/15.08.2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Други документи

Документация

Тръжна документация

Разяснения