Електронни преписки

Сподели

17 Януари 2018 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“

Други документи

Тръжна документация

Разяснения

10 Януари 2018 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България“

Тръжна документация

Други документи

18 Декември 2017 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“.
17 Ноември 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ПРБ при следните три самостоятелно обособени позиции
18 Октомври 2017 г.
Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС, за нуждите на ПРБ“.

Други документи

Тръжна документация

11 Октомври 2017 г.
Открита процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“

Други документи

Тръжна документация