15 Ноември 2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Национална следствена служба - изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. "Г.М.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1282/15.11.2017г.

„Национална следствена служба - изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. "Г.М. Димитров" № 42

Във връзка с подготовката на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка е сключен договор № 55/04.08.2017г. с "МГ Консултинг" ЕООД. Допълнителна информация може да бъде намерена на Профила на купувача, в раздел "Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП".

Решение за откриване на процедурата - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за изпълнен договор - линк към АОП

Лице за контакт: Евгения Кънева, e-mail: [email protected], тел. 028036034