17 Януари 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-60/17.01.2018 г.

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=989405&newver=2Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“

 

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Решение за откриване на процедурата - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за изменение на договора - линк към АОП

Обявление за изменение на договора - линк към ОВЕС

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- линк към РОП

Други документи

Тръжна документация

Разяснения