11 Октомври 2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1146/11.10.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за поръчката - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Други документи

Тръжна документация